Det Marine Kunnskapsløftet 2022 til 2024

Det Marine Kunnskapsløftet skal bidra til aktiv kunnskapsutvikling. Kunnskap, holdninger og atferd er prosjektets tre byggesteiner.

Ungdom fra 16 til 21 år har vært kjernen i SDKs marine miljøarbeid mange år. Innhold og omfang har utviklet seg. Men hovedmålet om å aktivisere ungdom rundt vårt marine nærmiljø har ligget fast. Sandefjord Dykkerklubb har ansvaret for organisering og HMS i alle aktiviteter. Ungdom skal selv ta aktiv del i planlegging og gjennomføring.

Arbeidet deles inn i

  1. Strandrydding, sortering og registrering i Hold Norge Rent sin Rydde
  2. Oppsamling av stillehavsøsters ved rekreasjonsområder og badestrender
  3. Oppsamling av marint avfall i marinaer og offentlige kaianlegg
  4. Oppsamling av marint avfall som teiner og fiskeredskap
  5. Overvåkning av hummerhusparker med registrering av populasjon og tilvekst
  6. Restaurering gjennom utsetting av “Grønn grus” (ref. prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet) og ålegress
  7. Kunstige rev til hjelp for arters reproduksjon

Praktiske tiltak har vært Fjordens fokus frem til nå, men nå prioriterer vi kunnskapsutvikling i alt vi gjør. Deltakerne skal lære om stillehavsøstersen – hvorfor den er her, når den kom, konsekvensene for annet liv, metoder for å holde den tilbake, etc. Deltakerne skal lære om plastavfall – hvor det kommer fra, konsekvenser vi ser av det, omfanget, preventive tiltak, etc.

Kunnskapsutviklingen skal være en fast del av alle aktiviteter. Deltakerne skal bli gode i marinbiologi, marin forvaltning og håndtering av marint avfall.

Terminliste for alle tiltak gjøres offentlig hvert halvår, og vi utviser varsomhet med henblikk på hekkesesong og områder med sårbar natur og dyreliv.